Squatty Potty The Original Bathroom Toilet Stool, White, 7" [Single] $12